ZŠ Pardubice - Studánka - Páťáci na Keltské stezce

Páťáci na Keltské stezce

20. listopadu 2010, 21:35 Mgr. Jaroslava Oplatková

Ne­dávno js­me si připomně­li svá­tek všech sva­tých, nyní vstu­puje­me ­do ad­ven­tu, v němž ­si připo­mene­me slu­novrat, če­ka­jí nás Váno­ce a pak už oslava Nového roku. Možná ne­ví­te, že něk­te­ré ty­to svátky slavi­li  Kel­tové, kte­ří ži­li  na na­šem úze­mí  (např. v oko­lí Na­savrk) před ví­ce než dvě­ma ti­sí­ci le­ty. Na­příklad je­jich svá­tek nového roku Sa­ma­in se slavil v no­ci z 31.říj­na na 1.lis­topad.Mno­ho ta­kových i ji­ných infor­ma­cí se dozvě­dě­li žá­ci pát­ých tříd na exkurzi "Po stopách Kel­tů".

V Kelt­ském mu­zeu v zámku v Na­savr­kách js­me se nejprve důkladně sezná­mi­li s kelt­ským bo­jovníkem Knír­i­xem, po­tom proš­li vel­mi poutavou in­ter­ak­tivní expo­zi­ci, dozvě­dě­li se mno­ho infor­ma­cí, do­plni­li si ve­li­ce pěkný pra­covní se­šit. Vy­vr­cho­lením exkurze by­la ces­ta po kelt­ských obranných valech v le­se u Česk­ých Lho­tic. Snad kaž­dé dí­tě se na okamžik pro­měni­lo v kelt­ského vál­ečníka.

Na závěr js­me vystou­pa­li na roz­hlednu Bo­ika a shlíže­li na kraj obývaný Kel­ty v 2. sto­le­tí př. n.l.

Tu­to ces­tu do­po­ru­čuje­me všem dě­tem, kte­ré se za­jí­ma­jí o his­to­rii. Je to tip na skvě­lý ro­dinný výl­et. Nu­dit se roz­hodně ne­bu­de­te.

 

Páťáci a jejich učitelé Jaroslava Oplatková, Pavel Pospíšil a Ilona Trojánková