ZŠ Pardubice - Studánka - Páťáci se loučí s 1. stupněm

Páťáci se loučí s 1. stupněm

30. června 2011, 23:12 Mgr. Jaroslava Oplatková

Aby uči­te­lé pát­ých tříd tro­chu zmír­ni­li nos­talgii ukon­čení 1. stupně, připravi­li pro své mi­lé žáky tra­diční tá­b­o­rový oheň. Po­ča­sí přálo, ro­di­če , uči­te­lé a dě­ti by­li příj­emně nala­děni, takže vše šlo jak na drát­kách.

A pak už nastal po­slední den a roz­dávání vy­svěd­čení.

Mi­lé dě­ti, při­rost­ly js­te nám k srd­ci a bu­de­me na vás vzpo­mínat vel­mi rá­di. Pře­j­e­me vám krás­né prázdni­ny a hodně štěs­tí na 2. stupni, kam vás právě pro­pouš­t­í­me.

Vaši třídní uči­te­lé

Jaroslava Oplatková, Ilona Trojánková a Pavel Pospíšil