ZŠ Pardubice - Studánka - Jede, jede mašinka s prvňáčky

Jede, jede mašinka s prvňáčky

30. října 2011, 22:36 Mgr. Jaroslava Oplatková

Kam nás stařičká mašinka dovez­la? Do Sla­tiňan! Tam za­čal náš podzimní výl­et. Cíl­em ces­ty byl Nár­odní hřeb­čín Kladru­by nad Labem se sídl­em ve Sla­tiňanech, ve kte­rém chova­jí svě­tový unikát -  kladrub­ské vraníky. Bylo se oprav­du na co dívat. Pan prův­od­ce s lásk­ou a ve­li­ce za­svě­c­eně o ko­ních po­vyprávěl.

Po  za­jí­mavé pro­hlíd­ce js­me pokra­čova­li na­učnou stezkou na Ko­či­čí hrá­d­ek, na kte­rém kaž­dá tří­da sved­la urputnou bitvu. Hrá­d­ek byl na­ko­nec pře­ce jen do­byt!  K­do zrov­na ne­bo­joval, stavěl pro lesní skřít­ky dou­pátka. Těm bu­de v zi­mě teplíčko!

Po návra­tu do vláčku js­me ho­dova­li - vzpo­mína­li js­me na ma­minky, kte­ré nám připravi­ly moc dob­ré sva­či­ny a dě­kova­li js­me pánům že­lezni­čář­ům, kte­ří nám uvaři­li horkou čoko­lá­du pří­mo ve vagónu.

A pak už js­me se rozje­li vstříc če­ka­jí­cím ro­di­čům a ta­ké vstříc prvním podzimním prázdni­nám v na­šem školním živo­tě.

 

Jaroslava Oplatková, Pavel Pospíšil a Ilona Trojánková