ZŠ Pardubice - Studánka - Prvňáčci poprvé na exkurzi - Apolenka

Prvňáčci poprvé na exkurzi - Apolenka

2. října 2011, 19:23 Mgr. Jaroslava Oplatková

V rám­ci pro­jek­tu Má­me rá­di zvíř­a­ta se prvňáč­ci vy­da­li na svo­ji první dlouhou ces­tu ze ško­ly až do Apo­lenky. Ujaly se jich tam ochotné "te­ty" a vy­právěly o živo­tě zvíř­á­tek. Dě­ti se dozvě­děly plno za­jí­mavých vě­cí a ta­ké si zku­si­ly vě­do­most­ní kví­zy. Na­ko­nec je če­kalo to, na co se nej­víc těš­i­ly - jíz­da na ko­ni. Kaž­d­ého z nich uči­te­lé vy­fo­to­grafova­li, bu­dou mít hezkou vzpo­mínku na ješ­tě hez­čí záži­tek. Na­ko­nec po­da­rovaly zvíř­átka mrkvičk­ou, jablíčky a suchým chle­bem a vy­razi­ly zpátky do ško­ly. No­hy tro­chu bo­le­ly, ale to ne­va­di­lo, pro­tože všichni strávi­li moc hez­ké do­po­ledne.

 

Jaroslava Oplatková, Pavel Pospíšil a Ilona Trojánková