ZŠ Pardubice - Studánka - Štěbetalky ze Studánky opět velmi úspěšné

Štěbetalky ze Studánky opět velmi úspěšné

17. listopadu 2013, 20:10 Mgr. Jaroslava Oplatková

"Mi­lé dě­ti, vít­ám vás na 3. ročníku pěv­ecké sou­těže Par­du­bické štěBE­TÁní!" Tě­mi­to slovy přivít­a­la paní Lín­ková všech­ny účast­níky pěv­eckého klání. To js­me ješ­tě ne­tu­ši­li, jak bu­de­me le­tos opět úspěšní!

Mě­li js­me s se­bou jak ben­jamínky sou­těže - Lu­cinku Vi­táč­k­ovou (1.C), Zuzanku So­dom­kovou (1.D), Mi­chalku Dúbrav­čí­kovou  (2.A), Ba­runku Ry­bá­ř­ovou (3.A), tak  i zku­šené hol­čičky z mi­nu­lých kol Alžb­ětku Lej­s­kovou (3.A) a Ve­runku Soko­lovou (3.C). Všech­na děv­č­a­ta se ve­li­ce sna­ži­la a vy­bo­jova­la si zaslou­žená ocenění. Mi­mo­řád­nou po­chvalu si zaslou­ží Lu­cinka Vi­táč­k­ová, kte­rá  ve své ka­tego­rii jednoznačně "přezpíva­la" všech­ny ostat­ní dě­ti.

Po­dívej­te se na pár  fo­to­grafií a hlavně na výsled­kovou lis­ti­nu.

2013-vysledky

G R A T U L U J E M E  a těš­í­me se na 4. ročník sou­těže ! ! !

Mgr. Jaroslava Oplatková