ZŠ Pardubice - Studánka - Merry Christmas and a Happy New Year

Merry Christmas and a Happy New Year

31. prosince 2013, 17:48 Mgr. Jaroslava Oplatková

Blíží­cí se Váno­ce i nový rok si dě­ti připo­mínaly snad ve všech vy­u­čova­cích ho­di­nách. Ne­ji­nak to­mu bylo i v ang­lič­ti­ně. Na­příklad dě­ti z 3.A a z 3.C shlédly krás­nou pre­zen­ta­ci svého spo­lu­žáka Lu­kyho Ri­leyho, kte­rý ji připravil se svým tatínkem Ste­war­tem. Po­tom při­jaly pozvání na ang­lické zpíváníčko do sku­pi­ny 3.C p. uči­telky Ven­dulky Luňáč­k­ové a na­ko­nec jim infor­ma­ce o ang­lických Váno­cích skvěle do­plni­ly tři dívky ze 7. tří­dy Danie­la Svo­bo­dová, Niko­la Bo­rov­cová a Be­renika Drž­ková, kte­ré s po­mo­cí ma­minky p. Svo­bo­dové dě­tem před­ved­ly pest­rý in­ter­ak­tivní pro­gram, v němž si malí žáč­ci vyzkou­še­li, co už vě­dí o Váno­cích v Ang­lii a hlavně si osvě­ž­i­li slovní zá­s­o­bu.

Dě­kuje­me  dě­tem a je­jich ro­di­čům za vy­ni­ka­jí­cí ma­te­ri­ály. A všem, kte­ří js­te navštívi­li náš článek, pře­j­e­me hodně štěs­tí v novém ro­ce 2014.

J. Oplatková a H. Syrovátková