ZŠ Pardubice - Studánka - Předvánoční detektivní záhada! Důkazy máme!

Předvánoční detektivní záhada! Důkazy máme!

4. ledna 2014, 19:30 Mgr. Jaroslava Oplatková

Na­še­mu tý­mu de­tek­tivů se po­daři­lo těsně před Váno­ci za­chy­tit po­hyb něko­lika neznám­ých osob ve tří­dách 3.A,B,C. Jak js­me zjis­ti­li, nešlo o nové paní uči­telky, a přes­to třeťá­ci po­slou­cha­li ja­ko be­rán­ci. Na­še pátr­ání se te­dy pře­su­nulo pří­mo do tříd.

Kdo je ta tajem­ná že­na, kte­rá se ob­jevi­la ve všech třech tře­tích tří­dách s ob­rov­ským bo­xem plným kon­strukčních magne­tických díl­ků, a kte­rou dě­ti ra­dostně vít­aly?

A co když se o něko­lik dní poz­dě­ji ob­jevi­la další  že­na, kte­rá by­la po­de­zře­lá tím, že nes­la něko­lik ve­likých  zavaza­del, je­jichž tvar byl nápadně po­dobný hu­debním nástro­jům? A jak to, že se z tře­tí tří­dy náhle ozýval vánoční an­děl­ský dět­ský zpěv za do­pro­vo­du nej­růz­nějších nástro­jů, hlavně hous­lí? A jak to, že třídní uči­te­lé třeťá­ků by­li tak usměvaví?

Na­ko­nec na­še pátr­ání skon­či­lo od­halením. Že nás to nena­padlo hned? Vž­d­yť ško­la není jen pro žáky a uči­te­le, ale jsou v ní vít­áni i ro­di­če. A ta­dy mě­li třeťá­ci štěs­tí, že moh­li stavět nej­růz­nější kon­struk­ce s ma­minkou p. Ko­si­novou a pro­hlédnout si a po­slechnout nástro­je s ma­minkou p. Lej­s­kovou, hous­listkou Par­du­bické filhar­mo­nie. Ne­po­chybuj­te o tom, že je­jich dce­ry Ni­colka a Áža na své mamky byly pat­řičně hr­dé!

Moc dě­kuje­me za váš čas, mi­lé ma­minky!

Třeťáci a jejich učitelé J. Oplatková, P. Pospíšil a I. Trojánková