ZŠ Pardubice - Studánka - 4.A,C - Aktuální zpravodajství ze školy v přírodě, 3- díl

4.A,C - Aktuální zpravodajství ze školy v přírodě, 3- díl

3. června 2015, 20:45 Mgr. Jaroslava Oplatková

Mi­lí ro­di­če,

dnes js­me se vy­da­li do mu­zea v Mla­dé Bo­leslavi a po­tom js­me se už těš­i­li do Šťastné ze­mě v Rad­vánovi­cích. Je tu nád­herně, došlo te­dy i na let­ní spr­chování a náš re­sort se na chví­li pro­měnil ve slu­neční pláž.

V tom­to okamžiku tu má­me na návš­těvě As­t­ro­bus a bu­de­me po­zo­rovat noční ob­lo­hu s od­borným výkla­dem. Ne­boj­te se, zít­ra si přispí­me, pan Ort ví, že sní­dat se tu bu­de až v 9 ho­din. Tak dobrou... A ta­ky tu ne­bre­čí­me, pro­tože ví­me, že už se br­zy uvi­dí­me.

4.A,C a učitelé ze školy v přírodě