ZŠ Pardubice - Studánka - O čem si všichni štěbetají? Že byli naši zpěváčci šikovní!

O čem si všichni štěbetají? Že byli naši zpěváčci šikovní!

26. listopadu 2015, 00:48 Mgr. Jaroslava Oplatková

Ve stře­du 25.11. se vy­braných pět dětí z 1. - 3. tříd zú­častni­lo pěv­ecké sou­těže Par­du­bické štěBE­TÁní. Přišly - vi­děl­y - zví­t­ěz­i­ly! Jak to do­padlo, si můž­e­te pro­hlédnout v při­loženém sou­bo­ru.

Dě­ku­ji od­vážným sou­těž­í­cím, vý­b­orné po­ro­tě školního ko­la Perní­kového slavíka, kte­rá vy­bra­la ty správné dě­ti, třídním u­či­telkám Pat­levi­čové, Březi­nové, Košvan­cové a Ří­po­vé, kte­ré dě­ti připravi­ly. Dě­ku­ji ta­ké ro­di­čům, kte­ří na­še dě­ti na vystou­pení zod­po­vědně při­chysta­li. Jen tak se mo­hl po­sklá­d­at tak skvě­lý výsle­dek.

Těš­í­me se na další ročník té­to sou­těže.

A zde jsou fo­to­grafie i výsledky:

vysledky-par­du­bicke-ste­be­tani-2015

Mgr. Jaroslava Oplatková