ZŠ Pardubice - Studánka - Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2016/2017

Děti přijaté do 1. třídy ve školním roce 2016/2017

19. února 2016, 07:27 Mgr. Ivana Nejedlá

Vážení ro­­di­­če žá­ků bu­dou­cích 1. tříd

Dě­kuje­me Vám za pro­je­vení dův­ě­ry s níž js­te si k ­zápi­su svého dí­t­ě­te do 1. tří­dy vy­bra­li právě na­ší ško­lu, a je nám vel­­mi lí­­to, že z kapa­­ci­t­ních dův­o­­dů ne­můž­e­­me při­jmout všech­­ny dě­­ti, kte­­ré se le­­tos do na­ší ško­ly k ­zápi­su do­stavi­ly.

Při při­­jím­ání js­­me po­stu­po­va­­li dle pře­­dem daných kri­­térií.

V při­loženém sou­bo­ru nalezne­te seznam dětí – je­jich regis­tračních čí­sel -  kte­ré byly na zákla­dě použi­tí kri­térií při­ja­ty.

Při­ja­tým dě­tem ne­bu­de roz­hodnutí v pí­sem­né po­do­bě do­ru­čováno, můž­e­te si je ale vy­zvednout v kan­ce­láři ško­ly v týd­nu od 29. úno­ra do 4. břez­na 2016.

seznam-pri­ja­tych-de­ti-2016

Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy