ZŠ Pardubice - Studánka - Novinky z 1.A - 4. školní týden

Novinky z 1.A - 4. školní týden

25. září 2016, 00:43 Mgr. Jaroslava Oplatková

Ten­to tý­d­en js­me se uči­li to­čit švi­hadlem, pře­kra­čovat ho a na­ko­nec js­me se poku­si­li o přesko­čení. I když js­me se hodně sna­ži­li, bu­de­me mu­set trénovat i do­ma. 

V ma­te­ma­ti­ce už po­čít­á­me od nuly do pě­ti. Zkou­ší­me to s PET víčky, na in­ter­ak­tivní tabu­li i do učebni­ce.

Paní uči­telka nám při­nes­la ukázat mlýnek na kávu, a tak js­me si zku­si­li na papír po­hy­by při mle­tí, po­hrá­li js­me si s vo­dov­ka­mi a mlýnek js­me na­ko­nec i na­kres­li­li - přijď­te se po­dívat na na­ši nás­těnku. Má­me už ta­ké vy­ro­bené ob­ráz­ky slu­níčka a mráčku pro se­be­hodno­cení.

Ve čtení už bez­pečně pozná­me pís­me­na A a M. Jakpak by ne, když si je i na­kres­lí­me.

Js­me vý­b­orní v držení pas­te­lek při psaní - sta­čí, když paní uči­telka řekne: "Zo­bá­ček, tře­tí prst pod­ložit a po­slední dva drží ku­ličku a ne­smí ji pus­tit" :)  A tak drží­me a ne­pus­tí­me!

A vy nám drž­te pal­ce.

Mgr. Jaroslava Oplatková