ZŠ Pardubice - Studánka - Školní psycholožka

Školní psycholožka

Mi­lí žá­ci, vážení ro­di­če,

od října jsem nastou­pi­la namís­to paní Zuza­ny Vi­rtové, po do­bu je­jí ma­teřské dovo­lené bu­du ve ško­le pra­covat ja­ko školní psycho­ložka. Služ­ba bu­de pro­bíh­at stejným způ­s­o­bem, jak js­te zvyklí.

Ob­rá­tit se na mne te­dy můž­e­te buď osobně ve ško­le, kde mě naj­de­te kaž­­dou středu a čtvrtek a jednou za 14 dní i v pá­tek (sudé týdny) od 7:30 do 15:30 v pra­­covně v hlavní bu­­dově ve­d­le po­slu­­chár­­ny, ne­bo te­lefo­nicky či emai­lem. Te­lefonní čís­lo - 607 239 935, emai­lová ad­re­sa je lburianovaseznamcz

Pro­­­sím Vás o před­cho­zí do­mlu­­vení schůz­ky, abych Vám mo­h­­la za­­­jis­­tit, že bu­­du mít do­sta­tečný čas na konzul­ta­­ci s Vá­mi. Konzul­ta­­ce jsou vž­­dy dův­ěrné.

Mgr. Lenka Burianová

Mgr. Lenka Burianová, školní psycholog