ZŠ Pardubice - Studánka - Školní psycholožka

Školní psycholožka

Mi­lí žá­­ci, vážení ro­­di­­če,

od říj­na j­sem nas­tou­pi­­la namís­­to paní Zuza­­ny Vi­r­tové, po do­bu je­­jí ma­­teřské dovo­lené bu­­du ve ško­le pra­­covat ja­ko školní psycho­ložka. Služ­­ba bu­­de pro­­­bíh­­at stejným způ­s­o­bem, jak js­­te zvyklí.

Ob­rá­­tit se na mne te­­dy můž­e­­te buď osobně ve ško­le, kde mě naj­­de­­te kaž­­­dou stře­du a čtvr­tek a jednou za 14 dní i v pá­­tek (su­dé týd­ny) od 7:30 do 15:30 v pra­­­covně v hlavní bu­­­dově ve­d­le po­slu­­­chár­­­ny, ne­­bo te­lefo­nicky či emai­lem. Te­lefonní čís­lo - 607 239 935, emai­lová ad­re­sa je lburianovaseznamcz

Pro­­­­­sím Vás o před­cho­zí do­mlu­­­vení schůz­ky, abych Vám mo­h­­­la za­­­­­jis­­­tit, že bu­­­du mít do­sta­­tečný čas na konzul­ta­­­ci s Vá­­mi. Konzul­ta­­­ce jsou vž­­­dy dův­ěrné.

Mgr. Lenka Bu­ri­anová

Mgr. Lenka Burianová, školní psycholog