ZŠ Pardubice - Studánka - 1.A 25 týdnů ve škole

1.A 25 týdnů ve škole

17. února 2017, 22:23 Mgr. Jaroslava Oplatková

V na­šem ko­či­čím týd­nu js­me se lou­či­li se čtením vekých pís­men a za­ča­li js­me psát do pís­anky první pís­menka. Sa­mozřejmě js­me to­ho stih­li ješ­tě mno­hem víc.

A v pá­tek si na­še paní uči­telka zlo­mi­la ru­ku, fo­to­grafie z té­to udá­l­os­ti naš­těs­tí ne­e­xis­tu­jí :))

Mgr. Jaroslava Oplatková