ZŠ Pardubice - Studánka - Prvňáčci na Křemešníku I

Prvňáčci na Křemešníku I

Aktualizováno 1. června 2017, 08:04
31. května 2017, 02:16 Mgr. Jaroslava Oplatková

Ahoj do­ma!

V pon­dělí js­me do­razi­li na Kře­mešník, kte­rý se stal na­ším do­časným do­movem.

Je tu oprav­du krás­ně a my si jen užívá­me skvěle připra­vené ško­ly v přír­o­dě. Na­še expe­di­ce se jmenuje "Za sovím houkáním a další­mi příb­ěhy na Kře­mešník". Js­me roz­děl­eni do družs­tev s názvy drav­ců a sov. Už má­me za se­bou hodně sou­těží, na­učných pro­gra­mů a ta­ké se baví­me nej­růz­nější­mi hra­mi. Až uvi­dí­te na­še vlastno­ručně vy­ro­bené sovičky, ne­uvěř­í­te, že js­me tak ši­kovní. A oprav­du js­me!

Abychom ne­za­pomně­li uk­lidnit ma­minky: va­ří tu   b á j e č n ě ! A bouřka tu sko­ro ne­by­la, jen prše­lo a v dál­ce se blýskalo. Ne­měj­te o nás sta­rost.

A zít­ra, jest­li WiFi dovo­lí, se ozve­me znovu. Tak pa, pa.

                             Vaše zla­tíčka, na­še  paní uči­telky, vychova­telky a paní zdravotni­ce