ZŠ Pardubice - Studánka - Prvňáčci na Křemešníku II

Prvňáčci na Křemešníku II

Aktualizováno 1. června 2017, 08:06
1. června 2017, 03:03 Mgr. Jaroslava Oplatková

Mi­lí ro­di­če!

Po­síl­á­me pozdravy z po­sledního květnového dne na Kře­mešníku. Nejd­říve js­me se po­sta­ra­li o to, z če­ho po­stavit hníz­d­ečko. Vy­hrálo družstvo, kte­ré nas­bír­alo nej­ví­ce roz­sypaných pe­ří­ček. Pro­cvi­či­li js­me si pís­menka v souřadnič­ce, v níž nám vyš­la vě­ta o chovné stani­ci sov a drav­ců IKA­ROS. Za chví­li oprav­du při­je­lo au­to se sovič­ka­mi a drav­ci. Kaž­dý druh js­me si moh­li  po­držet na ru­ce. Velká dávka roz­to­mi­los­ti!

Ne­obvyk­lý záži­tek js­me pro­ži­li v lanovém cen­t­ru. Má­me si­ce ma­lé ru­čičky a ­do­ce­la krátké nožičky, ale přes­to nám jis­tí­cí ka­ra­bi­ny hrály v ru­ce jed­na ra­dost a my js­me pře­ko­náva­li růz­né pře­c­ho­dy pod ko­runa­mi stro­mů. Pa­rá­da! To nám ne­uvěř­í­te. Naš­těs­tí má­me plno fo­to­grafií.

                              Vaše ši­kovné dě­ti, paní uči­telky i vychova­telky a paní zdravotni­ce.