ZŠ Pardubice - Studánka - Prvňáčci na Křemešníku III

Prvňáčci na Křemešníku III

Aktualizováno 2. června 2017, 00:55
2. června 2017, 00:24 Mgr. Jaroslava Oplatková

Ahoj  ma­mi a ta­ti!

Zít­ra už vám dám pu­su, ale dne­s js­me si ješ­tě užíva­li na Kře­mešníku. Ráno js­me slavi­li Den dětí, hle­da­li poklad a luš­ti­li křížovku. Odpo­ledne js­me je­li do ZOO Jih­lava. Má­me tam totiž adop­tivní brat­říčky - sýčka obecného a výr­ečka malého. Oba js­me navštívi­li. Sý­ček si­ce ne­byl do­ma, ale výr­e­ček ve své noční vo­li­éře na nás ve­se­le po­mrkával.

Ve­čer byl karne­val a něk­te­ré dě­ti říkaly, že to byl nej­lepší karne­val ze všech. Však nás ta­ké navštívi­la myška, dlouho­no­há be­ruška, rozverná Kře­mešnická ďáb­li­ce a tři po­ple­tené slepi­ce, kte­ré snes­ly pří­mo v sále ve­liká vej­ce. Ale stejně se nám tyhle po­stavy zdály něj­ak po­vě­do­mé a ur­či­tě se mezi se­bou moc dob­ře znaly.

Tak zít­ra v pět odpo­ledne ahoj! A k­dybychom se opoz­di­li, tak se nám od­sud pros­tě nech­tělo.

                                                                      My všichni z Kře­mešníku.