ZŠ Pardubice - Studánka - Ze života koní

Ze života koní

25. září 2017, 13:30 Ing. Andrea Hojková

Dne 19.9. a 20.9. se žá­ci 7.C a 7.B  (27.9. 7.A) zú­častni­li envirno­men­tálního pro­gra­mu v hypo­re­ha­bi­li­tačním cen­t­ru Apo­lenka ve Spo­ji­le. A to  v rám­ci před­mě­tu svět prá­ce - pěs­ti­tel­ství a chova­tel­ství. Vz­děl­áva­cí pro­gram "Ze živo­ta ko­ní" sezna­muje žáky s do­mes­tika­cí ko­ní, s je­jich vy­uži­tím v his­to­rii i sou­časnos­ti. Výklad žákům osvět­l­il, jak důkeži­tá a nár­očná je pé­če o ko­ně (kr­mení, hře­bel­cování, sed­lání..) Sou­čás­tí pro­gra­mu je pří­mý kon­takt se zvíř­a­ty a možnost si vše prak­ticky vyzkou­šet.

Všichni js­me i přes chladné po­ča­sí by­li nadšeni a těš­í­me se na další setkání.

Ing. Andrea Hojková