ZŠ Pardubice - Studánka - Poděkování

Poděkování

Vážení ro­di­če,

dovol­te mi, abych Vám ale­spoň tou­to for­mou po­dě­koval za pro­jev so­li­da­ri­ty s ­dět­mi na­ší ško­ly, kte­ré ži­jí v so­ci­álně zne­výh­odněném pro­stře­dí. Vaše peněžní da­ry bu­dou použi­ty na hrazení školních obě­dů a školní druži­ny těch­to dětí.

Můž­e­me disku­tovat nad tím, že by je je­jich ro­di­če moh­li lépe za­bez­pe­čit a lépe se o své dě­ti sta­rat, ale to Vy ani já ne­ov­livní­me a zmíněné podpo­řené dě­ti za své ro­di­če ne­mo­hou. Ru­čím za to, že Vá­mi po­skytnu­tá částka do­pu­tuje jen a výhradně na potře­by sa­motných dětí.

Ješ­tě jednou dě­ku­ji a moc si vážím Vaší po­mo­ci.                                                                                                                                                             Fi­lip Pat­levič, ŘŠ

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy