ZŠ Pardubice - Studánka - "Mami! Teto!!"

"Mami! Teto!!"

Aktualizováno 3. ledna 2018, 00:18
21. prosince 2017, 13:23 Mgr. Jaroslava Oplatková

Kdy­by u nás něk­do po­slou­chal za dveř­mi kte­rýko­liv školní den, usly­šel by dět­ské hlásky: "Paní uči­telko,...! Pane uči­te­li,...!!"

V úte­rý 19. pro­sin­ce by se divil! Ze všech tříd druháč­ků se ozývalo: "Ma­mi,...! Te­to,...!!" Jak je to možné??? Zkrátka druháč­ci Nelinka, Viktorka, Amálka, Ondra a Maxík ma­jí skvě­lé ma­minky! Mís­to do­má­cí přípravy na Váno­ce ne­váh­aly při­jít mezi dě­ti a pět vy­u­čova­cích ho­din s ni­mi vy­ráb­ět, po­máh­at, usmívat se, po­hla­dit za po­ve­denou prá­ci... Ma­minky byly tak sta­tečné, že to všech­ny vydrže­ly až do kon­ce a dě­ti si zho­tovi­ly krás­né vánoční výr­obky - třpytivou ry­bičku z ta­líř­ku, dřevěnou oz­do­bu - srdíčko,  an­děl­íčka z recyklovaných vě­cí a malovaný kamínek. A ješ­tě se dozvě­děly mno­ho za­jí­mavos­tí o Váno­cích.

Mi­lé ma­minky, má­te náš ob­div! DĚ­KUJE­ME!!!

Děti a učitelé z 2.A,B,C