ZŠ Pardubice - Studánka - Vzájemné doučování

Vzájemné doučování

Vážení ro­di­če,

 va­ri­an­ta dou­čování se žá­ků navzáj­em mezi se­bou (peer to peer) nám připa­dá ve­li­ce za­jí­mavá, pro­to jsem za­regis­troval do to­ho­to pro­jek­tu i na­ši ško­lu. Se zástup­ci tříd js­me o pro­jek­tu hovo­ři­li na Ra­dě dětí.

Uč­me se spo­lečně s talen­tify.me

Spo­lečně se připravit na zkou­šení. Dohnat učivo po ne­mo­ci. S tím si mo­hou po­mo­ci i žá­ci a žá­kyně navzáj­em.

talen­tify.me je web, kte­rý pro­po­juje žáky z růz­ných tříd a umožňuje si do­mlu­vit vzáj­em­né dou­čování. Na té­to bezplatné on­li­ne platfor­mě je možné snadno na­bídnout dou­čování v něj­a­kém před­mě­tu, ane­bo vy­hle­dávat mezi na­bízeným ­dou­čováním. To vše je nově přístupné i žákům vaší ško­ly. Do České repub­liky talen­tify.me při­náší EDUin, o. p. s. Víc infor­ma­cí o pro­jek­tu nalezne­te on­li­ne na www.talen­tify.me. Ten­to pro­jekt při­cházi z ra­kouského škol­ství.

Při regis­tra­ci je nutné za­dat spe­cifický kód, kte­rý záj­em­ci ob­drží v ře­di­telně ško­ly.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy