ZŠ Pardubice - Studánka - Den jazyků na Gymnáziu Dašická

Den jazyků na Gymnáziu Dašická

3. února 2018, 16:14 Mgr. Monika Fantová

Den před vy­svěd­čením se sku­pinky ze sed­mých a osmých tříd vy­daly na ak­ci po­řá­d­anou par­du­bickým Gym­názi­em Dašická s názvem Den jazy­ků, je­jímž cíl­em bylo zábavnou for­mou žáky sezná­mit s méně běžný­mi jazyky ja­ko na­příklad s la­ti­nou, italš­ti­nou, španělš­ti­nou, fran­couzš­ti­nou, ale ta­ké ruš­ti­nou a něm­či­nou. Ang­lič­ti­na sa­mozřejmě ta­ké ne­chybě­la.

 Po příc­ho­du do spor­tovní haly na na­še týmy če­kalo dalších 16  tý­mů z ostat­ních základních škol a 20 stanovišť s růz­ný­mi ak­tivi­ta­mi, kde si žá­ci moh­li otes­tovat jak zna­los­ti daného jazyka, tak i ze­měpisný přehled.  Žá­ci mě­li na splnění úko­lu celkem 90 mi­nut, s ­tím, že na kaž­d­ém stanoviš­ti moh­li strávit maxi­málně 4 mi­nu­ty. Za kaž­d­ou ak­tivi­tu získ­áva­li ur­či­tý po­čet bo­dů. Jedno stanoviš­tě na­bíze­lo i spor­tovního vy­bi­tí, kde si žá­ci otes­tova­li své spor­tovní na­dání, a to ho­dem mí­čem na koš.

Stu­den­ti si tu­to ak­ci o­becně chvá­li­li a ur­či­tě by ji do­po­ru­či­li dalším ročníkům, ak­tivi­ty byly zábavné a jak sed­má­ci, tak osmá­ci se moh­li kre­a­tivně vy­jád­ř­it.  I přes­tože cel­kové umís­tění stu­dáneckých žá­ků ne­bylo na prvních mís­tech, všichni js­me si uvě­do­mova­li, že ne­bylo nutné zví­t­ěz­it, ale hlavně si ce­lou ak­ci užít.

Mgr. Monika Fantová