ZŠ Pardubice - Studánka - Matematická olympiáda v 5.D a 9.A

Matematická olympiáda v 5.D a 9.A

13. února 2018, 14:15 Ing. Petra Antlová

Ja­ko kaž­dý rok, tak i le­tos si něk­te­ří žá­ci na­ší ško­ly ch­tě­li vyzkou­šet svého sou­těžního du­cha v ­ma­te­ma­tické olympi­á­dě. Školní ko­lo pro­běh­lo v pro­sin­ci. Úspěšný­mi ře­ši­te­li a po­stu­pu­jí­cí­mi do okresního ko­la by­li:

Míša Janáč­k­ová 5.D

Adam Do­sko­čil 9.A

Vik­tor Ho­rák 9.A

Štěpán Še­bestyán 9.A

Míša, Adam, Vik­tor i Štěpán se te­dy 24. led­na vy­pravi­li na ZŠ Jo­sefa Ress­la. Vel­mi úspěšnou ře­ši­telkou by­la Míša, kte­rá v okresním ko­le získ­a­la krás­né 16.mís­to. Všem bych ch­tě­la moc pogra­tulovat a po­dě­kovat za vzornou repre­zen­ta­ci ško­ly.

Pe­t­ra Antlová

Ing. Petra Antlová