ZŠ Pardubice - Studánka - 9.B v Domově seniorů Dubina

9.B v Domově seniorů Dubina

19. dubna 2018, 19:27 Mgr. Karolína Beranová

Dnešní odpo­ledne strávi­li žá­ci 9.B ve spo­lečnos­ti se­ni­o­rů na Du­bi­ně. S mno­hý­mi z nich se setka­li už na dvou výtvarných díl­nách v mi­nulém školním ro­ce, takže se vít­a­li jak sta­ří známí. Po vým­ěně infor­ma­cí, co je nového a jak pro­bíh­aly při­jí­mačky na střední ško­ly, se všichni da­li do prá­ce.

Úko­lem bylo po­po­ví­dat si o za­jí­mavých mís­tech a památ­kách jednot­livých krajů, odkud kli­en­ti po­cháze­jí ne­bo kte­ré navštívi­li. Na připra­vené mapy pak nale­po­va­li vystříh­ané ob­ráz­ky zna­ků  krajů, ob­ráz­ky do­mi­nant měst, hra­dů, zám­ků a přír­odních loka­lit.

Spo­lečná prá­ce jim šla od ru­ky a výsledky můž­e­te vi­dět na násle­du­jí­cích fo­to­grafi­ích

Mgr. Karolína Beranová