ZŠ Pardubice - Studánka - Nabídka hrací karty do Sportovního Pardubice

Nabídka hrací karty do Sportovního Pardubice

Vážení ro­di­če.

Ja­ko v loňském ro­ce na­bízí­me Vám a Vašim dě­tem možnost za­kou­pení hra­cí kar­ty do Spor­tovního parku Par­du­bi­ce, kte­rý bu­de otevřen od 11. srp­na do 19. srp­na v a­re­álu parku Na Špi­ci. Kar­ta umožňuje vstup do are­álu a ak­tivní za­po­jení je­jího drži­te­le do na­bízených spor­tovních ak­tivit. Sou­časně na­bízí i další výh­o­dy – viz. níže.

Je­den žák si může ob­jednat maxi­málně 4 kar­ty v ­ceně 30 Kč/1 kar­ta.

Bu­de­te-li mít záj­em si kar­tu ne­bo kar­ty ob­jednat, na­piš­te na lís­tek jméno svého dí­t­ě­te, tří­du a po­čet ob­jednávaných ka­ret. Lís­tek spo­lečně s penězi pře­dá Vaše dí­tě své­mu třídní­mu uči­te­li nejpoz­dě­ji do 30. květ­na 2018. Poz­dější při­ob­jednání ka­ret již ne­bu­de možné.

Slíb­ené další výh­o­dy pro drži­te­le hra­cí kar­ty

11. 8.                   Fri­ends fest (vstup s kar­tou 1+1 zdar­ma)                      

12. 8.                   Gla­di­a­tor Ci­ty Run (s kar­tou sleva při regis­tra­ci)

18. 8. / 13:00       Barvám ne­u­te­češ (s kar­tou sleva při regis­tra­ci)               

18.8.                    3. kva­lifika­ce na Velkou par­du­bickou s ­Česk­ou po­jišť­ovnou

(vstup s kar­tou zdar­ma)

od červ­na             pro­dej­ny In­ter­sport, sleva 20% na nákup jedno­ho pro­duk­tu

9.6. a 2.7.             Bas­ket­bal kva­lifika­ce muži 2- 1+1 lís­tek 

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň