ZŠ Pardubice - Studánka - Prvňáčci v pohádkové Deštné

Prvňáčci v pohádkové Deštné

13. června 2018, 10:48 Mgr. Kateřina Trávníčková

Na za­čátku červ­na se prvňáč­ci vy­da­li na cha­tu Deštná v ­Deštné v Or­lických ho­rách, abychom se navzáj­em pozna­li. Dě­ti se mezi se­bou na dva dny pro­mí­c­haly a pra­covaly spo­lečně v družstvech na plnění po­hád­kových úko­lů. A pro­tože jednou z po­há­d­ek bylo i „Hrnečku, vař!“, nene­cha­li js­me si ta­ké ujít návš­těvu Ate­li­é­ru u Zvo­nařky a Hrn­číř­ky, kde si dě­ti ja­ko vzpo­mínku na první spo­lečnou ško­lu v přír­o­dě na­malovaly svůj hrne­ček. S vlád­kyní Or­lických hor Ka­čenkou, js­me se sezná­mi­li na nově otevřené po­hád­kové stez­ce. Po ces­tě js­me sbír­a­li razít­ka a plni­li úko­ly a ve­čer nás če­ka­la spo­lečná disko­téka s bo­ha­tou tom­bo­lou, kde kaž­dý vy­hrává.

Vaši prvňáčci