ZŠ Pardubice - Studánka - Sběr starého papíru - úterý 19.června 2018

Sběr starého papíru - úterý 19.června 2018

17. června 2018, 09:33 Mgr. Miloš Kaplan

V úterý 19.6. pro­­běh­ne na na­ší ško­le tra­­diční sběr starého papí­­ru. Vě škole již visí informační plakáty, které na sběr upozorňují. Kon­­tejne­r  bu­­de  přis­ta­­ven na starém znám­ém mís­­tě u ko­­tel­­ny. Kon­­tejner bu­­de otevřen oko­lo 7. ho­­di­­ny a uzavřen oko­lo 14. ho­­di­­ny. Sběr pro­­­sím přivez­­te svázaný a pokud možno i zvážený, vel­­mi nám tím usnadní­­te manipula­­ci. Ten­to sbě­r­ový den bu­de mít na sta­rost  par­ta chlap­ců ze 8.B. Opět nebudeme sběr vážit, při posledním sběru měla sběr zvážený asi 80% sběračů, vážení na decimálce zejména v ranní špičce okolo 8.hodiny velmi zdržuje. Moc vás všechny za zvážený sběr chválíme.Ne­zvážený sběr za­píš­e­me a je­ho hmotnost ur­čí­me odhadem.Doufá­me, že to po­chopí­t­e. Vel­­mi ape­luje­­me na ro­­di­­če, aby oko­lo 8.ho­­di­­ny da­­li velký po­zor na po­hyb oko­lo kon­­tejne­­­ru, zejmé­­na ti, kte­ří při­je­­dou au­­ty.Víme, že v tomto termínu je několik tříd na výletech, žádáme proto rodiče,aby i tak do školy sběr přivezli. Dě­­kuje­­me za kaž­­dý váš příspěv­ek a za hladký průb­­ěh sběr­ového dne. Doufá­me, že se nám vy­da­ří i po­ča­sí.  Peníze, které za sběr dostaneme, využijeme pro naše děti. Těšíme se na shledání u kontejneru.:-)

Mgr. Miloš Kaplan