ZŠ Pardubice - Studánka - Sběr starého papíru - úterý 19.června 2018

Sběr starého papíru - úterý 19.června 2018

17. června 2018, 09:33 Mgr. Miloš Kaplan

V úte­rý 19.6. pro­­­běh­ne na na­ší ško­le tra­­­diční sběr starého papí­­­ru. Vě ško­le již vi­sí infor­mační pla­ká­ty, kte­ré na sběr upo­zorňu­jí. Kon­­­tejne­­r  bu­­­de  přis­ta­­­ven na starém znám­ém mís­­­tě u ko­­­tel­­­ny. Kon­­­tejner bu­­­de otevřen oko­lo 7. ho­­­di­­­ny a uzavřen oko­lo 14. ho­­­di­­­ny. Sběr pro­­­­­sím přivez­­­te svázaný a pokud možno i zvážený, vel­­­mi nám tím usnadní­­­te manipula­­­ci. Ten­­to sbě­r­ový den bu­­de mít na sta­rost  par­­ta chlap­­ců ze 8.B. Opět ne­bu­de­me sběr vážit, při po­sledním sbě­ru mě­la sběr zvážený asi 80% sběr­a­čů, vážení na de­ci­mál­ce zejmé­na v ranní špič­ce oko­lo 8.ho­di­ny vel­mi zdržuje. Moc vás všech­ny za zvážený sběr chvál­í­me.Ne­zvážený sběr za­­píš­e­­me a je­ho hmotnost ur­­čí­­me od­ha­dem.Doufá­­me, že to po­chopí­t­e. Vel­­­mi ape­luje­­­me na ro­­­di­­­če, aby oko­lo 8.ho­­­di­­­ny da­­­li velký po­zor na po­hyb oko­lo kon­­­tejne­­­­­ru, zejmé­­­na ti, kte­ří při­je­­­dou au­­­ty.Ví­me, že v tom­to ter­mínu je něko­lik tříd na výl­e­tech, žá­d­á­me pro­to ro­di­če,aby i tak do ško­ly sběr přivez­li. Dě­­­kuje­­­me za kaž­­­dý váš příspěv­ek a za hladký průb­­­ěh sběr­ového dne. Doufá­­me, že se nám vy­­­da­ří i po­­ča­­sí.  Peníze, kte­ré za sběr do­stane­me, vy­uži­je­me pro na­še dě­ti. Těš­í­me se na shle­dání u kon­tejne­ru.:-)

Mgr. Miloš Kaplan