ZŠ Pardubice - Studánka - Důležité informace ke stavu stropních konstrukcí v ZŠ Studánka

Důležité informace ke stavu stropních konstrukcí v ZŠ Studánka

Vážení ro­di­če,

dle ofi­ci­álního vy­jád­ř­ení sta­tika, kte­ré js­me dnes 5. 9. 2018 ob­drže­li, stropní kon­struk­ce ne­vy­kazu­jí po tak dlouhé do­bě pro­vo­zu žád­né známky pře­t­ížení. Dle sta­tika se však při stav­bě pavi­lo­nů v 60. le­tech ne­po­stu­po­valo tak, aby stropní kon­struk­ce vy­hovovaly sou­časným platným nor­mám. Pro­to nyní do­po­ru­čuje ja­ko nej­vhodnější po­stup, kte­rý umožní za­chovat běžný pro­voz pro­s­tor i v 1. pat­ře, po­de­pření stropních de­sek upro­střed vhodnou podpěr­ou.

V průb­ěhu roku by pak došlo k fi­nálním podpěrám všech pavi­lo­nů po­mo­cí traverz. Výu­ka na ZŠ Par­du­bi­ce – Stu­dánka tím pá­d­em ne­bu­de ome­ze­na. Če­ká­me na komplet­ní dokon­čení re­kon­struk­ce od­borných uče­ben, kte­ré by mělo být ho­tové zřejmě v půl­ce lis­topa­du 2018, a tím se nám uvolní mi­ni­málně 5 uče­ben navíc opro­ti dnešní­mu stavu.

Pokud nenastanou běh­em víken­du ne­před­ví­da­telné komp­lika­ce s in­stala­cí podpěr, žá­ci 2. stupně již v pon­dělí 10. 9. 2018 začnou výu­ku v pro­s­to­rách ZŠ Stu­dánka. V opačném přípa­dě bychom vy­u­ži­li za­re­zervované učeb­ny v ZŠ Du­bi­na. Pon­děl­ní sraz všech žá­ků z 2. stupně je na ZŠ Stu­dánka z ­dův­o­du pro­de­je se­ši­tů a tam do­stanou žá­ci i po­drobné infor­ma­ce od svých třídních uči­te­lů.

Přes víkend bu­du sle­dovat průb­ěh pra­cí s in­stala­cí pre­ven­tivních podpěr a v ne­dě­li ve­čer ur­či­tě na we­bových strán­kách ško­ly zve­řejním ak­tuální infor­ma­ce k pon­děl­ní­mu dni.

Na závěr bych ch­těl uvést na pravou mí­ru fabula­ce, kte­ré se běh­em po­sledních dní ob­jevovaly všu­de ko­lem. Ve ško­le ne­spa­dl žád­ný strop, cih­la ani omít­ka a nik­de se ne­ob­jevi­la ani žád­ná prask­li­na ne­bo trh­li­na.

Ta­to si­tua­ce by­la pro ško­lu vel­mi ne­příj­em­ná v ­tom, že js­me se ji dozvě­dě­li po­slední pra­covní den před nástu­pem dětí po let­ních prázdni­nách, pro­tože za­městnan­ci majetku a inves­tic če­ka­li na vy­jád­ř­ení sta­tika.

Ch­těl bych vel­mi po­dě­kovat všem ro­di­čům a žákům, kte­ří tu­to ne­příj­emnou si­tua­ci po­chopi­li a dokon­ce na­bíd­li i svou po­moc, a ta­ké ofi­ci­álně dě­ku­ji všem za­městnan­cům ško­ly, kte­ří vel­mi ak­tivně po­máh­a­li všu­de tam, kde bylo potře­ba.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy