ZŠ Pardubice - Studánka - Kroužek Quilling

Kroužek Quilling

Krou­žek Quil­ling  se bu­de ko­nat od čtvrtka 8.11. 2018 (hlavní bu­dova 14,45- 16,15). Za­čá­tek kroužku byl po­su­nut na lis­topad z dův­o­du ne­mo­ci p. Háj­kové , kte­rá ten­to krou­žek po­ve­de.

Dě­kuje­me za po­chopení.

Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň