ZŠ Pardubice - Studánka - Noc vědců

Noc vědců

7. října 2018, 21:21 Mgr. Karolína Beranová

 V pá­tek 5.10.2018 po­řá­d­a­la Univerzi­ta Par­du­bi­ce Noc věd­ců. Už tra­dičně ve­de­me s dět­mi ze Stu­dánky na těch­to ak­cích výtvarnou díl­nu. Ten­tokrát se jí ujalo osm žá­ků z 9.B. Od sed­mi do de­se­ti ho­din ve­čer se s plným na­sazením věnova­li všem ma­lým i větším záj­em­cům o tvor­bu ab­s­trakt­ního ob­rázku či o výr­o­bu ro­bo­ta. Vzhle­dem k to­mu, že se ta­to ak­ce nes­la v du­chu čekých vy­nál­ezů, měl náš ro­bot na hru­di nápis R.U.R., kte­rým js­me vy­jád­ř­i­li poc­tu spi­sova­te­li Kar­lu Čap­kovi ja­ko au­to­rovi slova ro­bot.

Mgr. Karolína Beranová