ZŠ Pardubice - Studánka - Pojďte si společně zaběhat pro dobrou věc

Pojďte si společně zaběhat pro dobrou věc

Aktualizováno 29. září 2019, 17:18
1. října 2018, 14:14 Mgr. Jitka Rybářová

V so­bo­tu 12.10.2019 pro­běh­ne v rám­ci podzimních Měst­ských slavnos­tí cha­ri­ta­tivní Běh na­děje. Zve­me všech­ny žáky na­ší ško­ly, je­jich ro­di­če, přá­te­le a známé, aby přiš­li na Pernštýn­ské nám­ěs­tí a spo­lečně s ná­mi ab­solvova­li trať dlouhou při­bližně 2,5 km a podpo­ři­li tím dobrou věc. 

Tra­diční běh pro zdraví a ­na podpo­ru výzku­mu lé­čení ra­kovi­ny po­řá­dá Ka­ted­ra těl­ovýc­hovy a spor­tu a Fa­kul­ta zdravotnických stu­dií Univerzi­ty Par­du­bi­ce a Univerzit­ní spor­tovní klub, z.s. ve spo­luprá­ci s Klu­bem onko­lo­gicky ne­mocných.

Sraz všech účast­ní­ků je v 9,30 na Pernštýn­ském nám­ěs­tí. Běh bu­de od­star­tován v 10,00 ho­din. Pe­da­go­gický  do­zor je za­jiš­těn na star­tu a v cí­li závo­du.

Mgr. Jitka Rybářová