ZŠ Pardubice - Studánka - Výsledek Logické olympiády - kategorie A, B

Výsledek Logické olympiády - kategorie A, B

21. října 2018, 10:58 Ing. Petra Antlová

V le­tošním ro­ce repre­zen­tuje na­ši ško­lu v no­mi­načním ko­le lo­gické olympi­á­dy celkem 70 žá­ků. Všem účast­níkům bych ch­tě­la tou­to ces­tou po­dě­kovat za účast a sou­těžního du­cha. Již jsou známy výsledky ka­tego­rie A, B. 

V ka­tego­rii A (3.-5.tří­da) se ­celkem za­po­ji­lo 11616 žá­ků, z to­ho v na­šem kra­ji 682, ze ZŠ Stu­dánky 27 žá­ků. Po­stu­pu­jí­cí­mi do kraj­ského ko­la jsou 

Hugo Lej­sek 5.A

Jan Kulíš­ek 4.A

V ka­tego­rii B (6.-9.tří­da) se za­po­ji­lo 17156 žá­ků z ce­lé repu­biky, z to­ho v na­šem kra­ji 835, ze ZŠ Stu­dánka 27 žá­ků. Po­stu­pu­jí­cí­mi do kraj­ského ko­la jsou

Adam Ne­u­mann 8.C

Ane­ta Go­berna­cová 9.A

Daniel Cim­bu­rek 8.C

Lukáš Vtípil 8.C

Pavlí­na Le­táč­k­ová 9.A

MOC GRA­TULU­JI KE SKVĚL­É­MU VÝSLEDKU. Ne­za­po­meň­te na www.lo­gickao­lympi­a­da.cz po­tvr­dit vaši účast v Kraj­ském ko­le! Pokud tak ne­u­či­ní­te, bu­de vaše mís­to v kraj­ském ko­le na­bídnu­to náhradníkům.

Kraj­ské ko­lo se ko­ná 2.11. 2018

Mís­to: Kraj­ský úřad, sál Ja­na Kašpa­ra, Ko­men­ského nám­ěs­tí 120, Par­du­bi­ce

08:30-08:55 Regis­tra­ce ka­tego­rie A 
11:00-11:10 Vy­hláš­ení, pře­dání cen ka­tego­rie A

10:40-11:05 Regis­tra­ce ka­tego­rie B 
13:10-13:20 vy­hláš­ení, pře­dání cen ka­tego­rie B

Na na­še nej­menší, z 1. a 2. tří­dy, ka­tego­rie A1 a A2 ješ­tě no­mi­nační ko­lo če­ká - bu­de spuš­těno od 22.10. do 28.10. 2018. Sou­těž­í­cí z ka­tego­rie A1 a A2 ab­solvu­jí jen to­to základní ko­lo a ne­po­stu­pu­jí do kraj­ských kol. Pře­ji hodně štěs­tí.

Ing. Petra Antlová