ZŠ Pardubice - Studánka - Adventní sobota na Studánce 2018

Adventní sobota na Studánce 2018

Dnes ráno js­me se pro­bu­di­li a ko­lem nás bylo krás­ně nasněž­eno. Za­číná Ad­vent,Váno­ce….. v kaž­d­ém z nás za­ne­chá to­to slovo něj­a­kou vzpo­mínku. Pro mno­hé tře­ba vzpo­mínku na dnešní ad­vent­ní so­bo­tu na Stu­dán­ce. Po­zastavit se v kaž­d­o­denním sho­nu, zazpívat si ko­le­du se Světl­uš­k­a­mi, vy­tvo­řit si vánoční přání, de­ko­ra­ci ne­bo za­kou­pit výr­obky na­šich žá­ků to vše js­te si moh­li užít dnešní do­po­ledne.

Pře­j­e­me Vám všem krás­né a klidné Váno­ce.

Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň