ZŠ Pardubice - Studánka - Už je tady Mikuláš a čert

Už je tady Mikuláš a čert

Dnes cho­dil po Stu­dán­ce  Mikuláš se svo­jí druži­nou – čer­ty a an­děly.  Ob­cházel tří­dy prvního stupně a roznáš­el dě­tem ma­lé sladkos­ti. Zlo­bivé dě­ti čert po­strašil, ale za bás­ničku ne­bo písničku jim bylo odpuš­těno. Něk­de po­moh­la i paní uči­telka, to aby čert ne­vzal zlo­bivé dě­ti do pek­la.

Dě­kuje­me žákům z 9. roční­ků, kte­ří  tu­to tra­di­ci podpo­ři­li a připravi­li.

Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň