ZŠ Pardubice - Studánka - Vánoční výtvarné dílny třeťáků s maminkami

Vánoční výtvarné dílny třeťáků s maminkami

18. prosince 2018, 01:05 Mgr. Jaroslava Oplatková

Mě­li js­me je­di­nečnou příl­eži­tost přivít­at pět od­vážných ma­mi­nek na vánočním vy­ráb­ění.

Pět ho­din usi­lovné prá­ce, výsledky byly nád­herné. Vy­ro­bi­li js­me si vánoční stro­mečk­y z papí­r­ových tác­ků a ši­šek, an­díl­ka s křídly z ji­nanu dvoj­laločného, vánoční lu­cerničky a roz­to­mi­lé so­bíky. A ješ­tě js­me se dozvě­dě­li plno za­jí­mavých fak­tů o li­dových bet­lé­m­ech a Váno­cích vůb­ec.

Mi­lé ma­minky, moc vám dě­kuje­me za trpě­l­ivost a nád­herné nápa­dy! A za rok na­shle­danou!

Děti a učitelé z 3.A,B,C