ZŠ Pardubice - Studánka - Varhany pro katedrálu

Varhany pro katedrálu

7. prosince 2018, 20:46 Mgr. Karolína Beranová

V po­lovi­ně 19. sto­le­tí do­spě­la idea do­stav­by sva­tovít­ské ka­tedrály k myšl­en­ce, aby byly do velkého pro­s­to­ru chrá­mu po­říze­ny nové repre­zen­ta­tivní var­ha­ny. Plá­ny byly velko­lepé, nástroj se měl stát oz­do­bou chrá­mu, a dokon­ce i nej­větším chrá­movým nástro­jem na svě­tě. Velká oče­kávání však ne­moh­la být na­plně­na, ne­boť nákladná do­stav­ba a po­řízení nezbytného vy­ba­vení in­te­ri­é­ru ka­tedrály vy­čerpaly možnos­ti stavi­te­lů. Bylo pro­to po delších jednáních roz­hodnu­to poří­dit skrom­nější nástroj a po­sta­vení velkých var­han svě­ř­it bu­dou­cím gene­ra­cím. Pro­vizorní var­ha­ny pak po­stavi­la v r. 1932 kutno­hor­ská var­hanář­ská fir­ma Jo­sefa Melze­ra.

Myšl­enka po­sta­vení nových var­han však ne­zanik­la, ale opa­kovaně se vy­no­řova­la, aby by­la v důsledku ne­přízn­ivých ce­lo­spo­le­čen­ských udá­l­os­tí let vál­ečných i v důsledku po­vál­ečného uspo­řá­d­ání od­lože­na na ča­sy přízn­ivější

Všichni, kte­ří si váží ze­mě, ve kte­ré se na­ro­di­li, jsou ne­po­chybně hr­di na to, že ta­kové ča­sy nastaly právě nyní.

Od­borná ko­mi­se vy­bra­la výr­ob­ce var­han. Sta­la se jím španěl­ská fir­ma Ger­hard Grenzing S.A. z měs­tečka El Papi­ol u Bar­ce­lo­ny.

Zřejmě nejprestižnější pro­jekt Ev­ropy to­ho­to druhu vy­j­de asi na 70 mi­li­o­nů ko­run.

My js­me by­li jen ma­lý­mi přispěv­a­te­li, ale díky výtvarným pra­cím na­šich žá­ků a pro­jek­tu hnutí Na vlast­ních no­hou Stonožka js­me se za­po­ji­li ta­ké. Za od­měnu js­me by­li pozváni do Sva­tovít­ské ka­tedrály na Slavnost­ní mši sva­tou, je­jímž hlavním ce­le­bran­tem by­la Je­ho Emi­nen­ce Do­mi­nik, kar­di­nál Du­ka.

 Ce­lý hradní komplex je přísně střežen a fron­ty ne­ko­nečné, tak js­me se na mši do­sta­li včas jen díky VIP pozván­ce.

Nové Sva­tovít­ské var­ha­ny by se měly, snad i díky nám, po­prvé ro­zeznít v pro­sin­ci 2019.

Mgr. Karolína Beranová