ZŠ Pardubice - Studánka - Organizace prvního týdne školního roku 2019/2020

Organizace prvního týdne školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 za­­číná v pon­dělí  2. září 2019.

V pon­dělí 2. září pro­­běh­ne jed­­na vy­­u­­čova­­cí ho­­di­­na.

Ro­­di­­če prvňáč­­ků po přivít­­ání ve tří­­dách v 8 ho­­din pozve­­me na úvodní schůzku s ve­­dou­­cí školní druži­­ny. Schůz­ka pro­­běh­ne od 8.15 do 8.45 ve školní jí­­delně.

Od 9 do 9.30 ho­­din bu­­dou na­ši prvňáč­­ci pa­­sováni na ško­láka – pa­­sování dle po­­ča­­sí pro­­běh­ne na školním hřiš­­ti ne­­bo v ­­těl­­o­­cvičně.

Od 17 ho­­din pro­­běhn­­ou v  1. tří­­dách třídní schůz­ky.

V ú­te­rý 3. září bu­­dou s žáky ve tří­­dách po ce­­lý den třídní uči­­te­­lé. Na 1. i na 2. stupni s vý­j­imkou 1. tříd pro­­běhn­­ou čtyři vy­­u­­čova­­cí ho­­di­­ny třídnických pra­­cí, v rám­­ci kte­rých si žá­­ci bu­­dou mo­­ci za­­kou­pit se­ši­­ty na školní rok. Od třídního uči­­te­le zís­k­a­­jí žá­­ci infor­­ma­­ci o výši plat­­by za se­ši­­ty 2. září (nebo web školy).

Tří­­dy 1. stupně kon­­čí po 4. vy­­u­­čova­­cí ho­­di­ně (11.50) a od­­cháze­­jí na oběd. Žá­­ci 2. stupně se pá­­tou vy­­u­­čova­­cí ho­­di­nu vy­­u­­ču­­jí před­mět, kte­­rý je učí je­­jich třídní uči­­tel a od­­cháze­­jí na oběd ve  12.45. Od středy se všichni žáci (kromě prvňáčků) učí dle rozvrhu.

Prvňáč­­ci se v úte­rý 3. září učí dvě vy­­u­­čova­­cí ho­­di­­ny do 9.45 (od 9.45 funguje školní druži­­na). Ve stře­du 4.září tři vy­­u­­čova­­cí ho­­di­­ny do 10,40 (od 10,40 funguje školní druži­­na). Od 5. září za­­­číná výu­­ka dle rozvr­hu ( čtyři vy­­u­­čova­­cí ho­­di­­ny do 11.50). V tomto týdnu ještě neproběhnou nepovinné předměty - v 1. tř. AJ.

Všem žákům ško­ly pře­j­e­­me do nového školního roku šťastné vy­­kro­­čení.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy