ZŠ Pardubice - Studánka - Logická olympiáda pokračuje - kategorie B spuštěna

Logická olympiáda pokračuje - kategorie B spuštěna

8. října 2019, 14:19 Ing. Petra Antlová

Milí žáci 2. stupně,

dnešním dnem pro vás bylo otevřeno nominační kolo Logické olympiády. Bude otevřeno až do 14.10. Do sou­těže vstou­píš přih­láš­ením na stránky www.lo­gickao­lympi­a­da.cz  "VSTUP DO SOU­TĚŽE" - použij přih­lašova­cí jméno a hes­lo, kte­ré ti přišlo na email při regis­tra­ci do sou­těže.

K sa­motné­mu tes­tu se do­staneš kliknu­tím na odkaz "Vy­pra­covat test". Před spuš­těním si připrav své logické myšlení, tužku a poznám­kový papír. Na vy­ře­šení sou­těžních úko­lů máš 30 mi­nut. Po spuš­tění on-li­ne tes­tu jej nelze pře­ru­šit!!

Pak už můž­eš za­čít ře­šit sou­těžní úko­ly. Správnou od­po­věď vy­be­reš my­ší, po kliknutí se orá­muje mod­ře. Na další otázku se pře­su­neš tla­čít­kem "Další". Pokud se potře­buješ vrá­tit k před­cho­zí otáz­ce, stiskni "Před­cho­zí". Tla­čít­ko "Ukon­čit test" se zob­razí až u po­slední otáz­ky a použij ho, až když máš oprav­du všech­ny otáz­ky ho­tové. Po uplynutí 30 mi­nut se test ukon­čí au­to­ma­ticky a výsledky bu­dou sa­mozřejmě ulože­ny.

Testy základního kola spustíte na všech prohlížečích - Google Chrome, Mozilla Firefox od verze 6.0 nebo Internet Explorer od verze 11.  POZOR raději nepoužívejte starší verze Internet Exploreru ani Mozilly Firefox, tam se Vám může stát, že se načtou jen obrázky s řešením, ale ne samotné zadání úloh nebo se Vám nebude modře rámovat správná odpověď  ☹. 

PŘE­JI HODNĚ ŠTĚS­TÍ!!!

Ing. Petra Antlová