ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Marcela Labuťová

Mgr. Marcela Labuťová

 Hlavní kontakt: marcelalabutovazs-studankacz
 marcelalabutovazs-studankacz

Za deš­tivého po­ča­sí vy­razi­li ve čtvr­tek 17. 5. žá­ci 5. B a 5. C tří­dy na exkurzi do Prahy. Cíl­em by­la pro­hlídka Pražského hra­du. Ce­lá výprava proš­la bez­pečnost­ním rá­mem. Za ním če­ka­la prův­od­kyně,…
  Celý článek
Jméno na­ší stát­ní hym­ny zná kaž­dý. Žá­ci 5. B tří­dy se za­po­ji­li do sou­těže se stejným názvem. Nejprve si po­slech­li ­me­lo­dii a vy­svět­l­i­li význam slov. Za ve­dení lek­to­rek z D­DM Be­ta, použi­tím temper a…
  Celý článek
Ja­kou barvu má Slun­ce? Kde vy­chází a za­pa­dá? Ja­ké jsou fáze Mě­sí­ce? Co je „Mléčná dráh­a“? Ko­lik vi­dí­me me­te­o­rických těl­es, planet a plane­tek? Za jak dlouho při­le­tí ko­me­ta? Co je souhvěz­dí? Na ty­to…
  Celý článek
Druhý červnový tý­d­en pro­ži­li žá­ci 4. B a 4. C tří­dy v re­kre­ačním are­álu Ho­ralka ve Sněžném v Or­lických ho­rách. Po příj­ez­du na mís­to se roz­dě­l­i­li do družs­tev, kte­rá mezi se­bou sou­tě­ž­i­la v růz­ných…
  Celý článek
Žá­ci 4. B navštívi­li DDM Be­ta a zú­častni­li se výu­kového pro­gra­mu o ke­ra­mi­ce. Dozvě­dě­li se, že výr­obky z ke­ra­miky nám po­máh­a­jí už od dávných dob. Při prá­ci  s ke­ra­mickou hlínou zjišť­ova­li je­jí…
  Celý článek
In­di­án­ský  tý­d­en pro­ži­li žá­ci 3. B a 3. C na Vy­so­či­ně. Na za­čátku po­by­tu se roz­dě­l­i­li se do kmenů, kte­ré mezi se­bou do­po­ledne sou­tě­ž­i­ly v růz­ných dis­ciplínách. Odpo­ledne poznáva­li oko­lí ho­te­lu. Dě­ti…
  Celý článek
V rám­ci pro­jek­tu „Mo­je měs­to Par­du­bi­ce“ se žá­ci tře­tích tříd vy­da­li na exkurzi po význačných mís­tech na­še­ho měs­ta. Navštívi­li Ze­lenou bránu, ze kte­ré byly nád­herné výhle­dy ne­jen do ulic měs­ta, ale…
  Celý článek
Ja­ro je v plném prou­du – slu­níčko za­číná hřát, rozkvé­t­a­jí kvě­ti­ny a stro­my, zpíva­jí  ptáč- kové... A právě na „Ptáčk­o­hraní“ se vy­pravi­li žáč­k­ové 2. A a 2. B tří­dy do KD Du­bi­na. Zde do­sta­li…
  Celý článek
Mi­nu­lý tý­d­en si žáč­k­ové ze tří­dy 2. B a 2. C po­hrá­li se stavebni­cí Ge­o­mag. Z ­magne­tických čás­tí vy­tvo­ři­li stav­by ne­jen pod­le před­lo­hy, ale i pod­le vlast­ní fan­tazie. Po­dívej­te se, jak se jim dílo…
  Celý článek
Stejný název měl pro­jekt, kte­rý si v ­mi­nu­lých týd­nech uži­li žá­ci druhých tříd. Za­čínal návš­těv­ou Ji­čí­na – měs­ta po­há­d­ek. Zde se dě­ti setkaly se znám­ý­mi po­hád­kový­mi by­tost­mi. Pro­jekt pro­línal…
  Celý článek
Za­čátkem červ­na navštívi­li prvňáč­k­ové „Ba­bič­čin dvo­re­ček“ v ­Li­ci­bo­ři­cích. Pro­hléd­li si hos­po­dář­ství a dozvě­dě­li se mno­ho za­jí­mavých vě­cí ze živo­ta na­šich praba­bi­ček. Dě­ti kr­mi­ly i hla­di­ly…
  Celý článek
Svátky ja­ra – Ve­liko­no­ce se ne­za­drži­telně blíží. Žá­ci se těší ne­jen na prázdni­ny, ale i na pro­ži­tí něk­te­rých li­dových zvy­ků, o nichž si ve ško­le po­ví­da­jí. Při ve­liko­nočních díl­nách si prvňáč­k­ové…
  Celý článek
V rám­ci pro­jek­tu „Zvíř­átka“, kte­rý právě pro­bíhá v prvních tří­dách, navštívi­li žá­ci far­mu Apo­lenka. Pro­hléd­li se růz­né druhy hos­po­dář­ských zvíř­at, dokáza­li po­j­menovat sam­ce, sa­mi­ci i mlá­ďa­ta, i…
  Celý článek
Ve­liko­no­ce jsou svým pův­o­dem svátky ja­ra. Ve ško­le js­me si po­ví­da­li o růz­ných ve­liko­nočních tra­di­cích a zvy­cích. Mno­hé js­me si ta­ké vyzkou­še­li. Prá­ce malére­ček není vůb­ec jedno­du­chá, ale my  se do ní…
  Celý článek
  Ve stejno­j­menné vlas­tivědné přednáš­ce se žá­ci pát­ých tříd dozvě­dě­li za­jí­mavos­ti o spo­lečnos­ti v ­do­bě první repub­liky. Z pre­zen­ta­ce fo­to­grafií pozna­li, jak li­dé v Par­du­bi­cích oslavova­li ko­nec…
  Celý článek
V ú­te­rý 12. 6. navštívi­li žá­ci 3. B, C a 4. B kraj Bože­ny  Něm­cové  Ba­bič­či­no údo­lí. Školní­mu výl­e­tu před­cháze­la zdaři­lá pre­zen­ta­ce žá­ků 4. B. Sezná­mi­li třeťáky se živo­tem a díl­em spi­sova­telky B.…
  Celý článek
Žá­ci 4. B tří­dy se v před­mě­tu Svět prá­ce učí pra­covat s růz­ný­mi ma­te­ri­ály. V le­tošním školním ro­ce js­me spo­lupra­cova­li s D­DM Be­ta, kde js­me si vyzkou­še­li, jak se pracuje s ke­ra­mickou hlínou.…
  Celý článek
Žá­ci čtvr­tých tříd se ve vlas­tivě­dě učí o dě­ji­nách na­ší ze­mě. Zpest­řit výklad o Ot­ci vlas­ti – Kar­lu IV. jim přiš­li žá­ci ze 7. D.  For­mou sku­pi­nové pre­zen­ta­ce, vy­pl­ňováním pra­covních lis­tů i křížovky,…
  Celý článek