ZŠ Pardubice - Studánka - Kde domov můj?

Kde domov můj?

2. května 2018, 17:25 Mgr. Marcela Labuťová

Jméno na­ší stát­ní hym­ny zná kaž­dý. Žá­ci 5. B tří­dy se za­po­ji­li do sou­těže se stejným názvem. Nejprve si po­slech­li ­me­lo­dii a vy­svět­l­i­li význam slov. Za ve­dení lek­to­rek z D­DM Be­ta, použi­tím temper a suchých pas­te­lů, vy­tvo­ři­li li­po­vé lis­ty, kte­ré umís­ti­li na vě­tev to­ho­to stro­mu. Výsle­dek prá­ce ce­lé tří­dy bu­de po­slán do výtvarné sou­těže.

Věř­í­me, že v konku­ren­ci dalších výtvarníků uspěje.

Mgr. Marcela Labuťová