ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Zuzana Štěpánková

Mgr. Zuzana Štěpánková

 Hlavní kontakt: zuzanastepankovazs-studankacz
 zuzanastepankovazs-studankacz

Krás­né po­ča­sí v ­so­bo­tu přálo běž­eckým nadšen­cům, kte­ří se zú­častni­li cha­ri­ta­tivního Běhu na­děje. Dvouki­lo­me­t­rový okruh zvládlo všech deva­de­sát dětí a ro­di­čů ze Stu­dánky. Dě­kuje­me za hojnou účast a…
  Celý článek
Mi­lí ro­­di­­če, základní ško­­la Par­­du­­bi­­ce – Stu­­dánka po­řá­­dá ve spo­luprá­­ci se Spo­lečnos­tí přá­­tel ško­ly knižní bazár­ek. Má­­te do­­ma kni­hu, kte­rá vaše dí­­tě pří­l­iš ne­za­uja­­la,…
  Celý článek
Mi­lí ro­­di­­če, základní ško­­la Par­­du­­bi­­ce – Stu­­dánka po­řá­­dá ve spo­luprá­­ci se Spo­lečnos­tí přá­­tel ško­ly knižní bazár­ek. Má­­te do­­ma kni­hu, kte­rá vaše dí­­tě pří­l­iš ne­za­uja­­la,…
  Celý článek