ZŠ Pardubice - Studánka - JUDO při ZŠ Studánka

JUDO při ZŠ Studánka

Vážení ro­di­če
pro­tože již něko­lik let spo­lupracuje­me s Vaší ško­lou, dovol­te mi před­stavit na­še nové PRO­MO vi­deo klu­bu DAI­TÓ RYU, kte­ré lépe při­blíží úpo­lové spor­ty ja­ko je ju­do a Ju jit­su ši­roké ve­řejnos­ti.

Pokud se Vám na­še vi­deo lí­bí, bu­de­me vel­mi rá­di, pokud se vaše dě­ti při­j­dou po­dívat na krou­žek JU­DO , kte­rý pro­vo­zu­jí trenéři ta­ké na Vaší ško­le.


 S pozdravem Radka Ša­ro­chová a trenéři DR

Odkaz: 

https://www.youtu­be.com/watch?v=mE­T0oby7O-A

Mgr. Filip Patlevič