ZŠ Pardubice - Studánka - LVK na Dolní Moravě

LVK na Dolní Moravě

Le­tošní zi­ma lyžování pří­l­iš ne­přá­la, a tak js­me se na lyžák vy­pravova­li s mír­ným mrazením v zá­d­ech a otázk­ou: „Vydrží nám sníh?“ Hned první den nás če­ka­la do­slova le­dová spr­cha v ­po­do­bě in­tenzivního ranního deš­tě, kte­rý nás nech­těl pus­tit ani na svah. Lou­že blá­ta na okra­jích sjez­dovky vzbu­zovaly nej­tem­nější obavy. Pak ale při­šel zás­ah shů­ry. V ú­te­rý na­pa­dl nový pří­děl sněhu a ve stře­du se dočka­li i ti, kte­ří jsou zvyklí lyžovat pou­ze na alp­ském prašanu. Vý­b­orné sněh­ové pod­mínky svěd­či­ly pře­devším za­čá­tečníkům na lyžích i na snow­bo­ar­du – pa­dalo se do měkkého, což je ušet­ři­lo mno­ha mod­řin a možná i ně­če­ho horšího. A co víc, ve čtvr­tek už sjez­dovku sjíž­d­ě­li i ti, do kte­rých bys­te to v pon­dělí vůb­ec ne­řek­li, a odpo­ledne se ne­o­hroženě pus­ti­li stejně ja­ko ti zku­šenější i do snowparku, kde js­me náš tý­d­en za­kon­či­li závo­dy.

I. Bar­toš­ková, Z. Něm­cová, J. Man­dys, F. Pat­levič

Mgr. Filip Patlevič