ZŠ Pardubice - Studánka - Svačinky do škol

Svačinky do škol

Po­ho­dlně a rych­le můž­e­te ob­jednat svým ško­lákům sva­či­nu on­li­ne v ce­lých Par­du­bi­cích. To­to je za­jí­mavá na­bídka par­du­bického pro­jek­tu eSva­činky, je­hož cíl­em je po­zi­tivně ov­livnit stravova­cí návyky dětí základních škol směr­em ke zdravé, čerstvé a chutné stravě.

Pro­jekt eSva­činky pro­vo­zuje Česká abi­lympij­ská aso­ci­a­ce a In­tegrační cen­t­rum Ko­sa­tec, kte­ré po­máh­a­jí li­dem se zdravot­ním po­sti­žením s in­tegra­cí do běžného živo­ta. Han­di­ca­po­vaní sva­činky připravu­jí, balí a rozváží, a to­to pra­covní uplatnění jim umožňuje pře­ko­nat so­ci­ální izo­la­ci a za­chovat si nor­mální život­ní styl.    

eSva­činky jsou ur­če­ny pro všech­ny ško­láky v par­du­bických ško­lách a pro všech­ny ro­di­če, kte­ří ch­tě­jí svým dě­tem do­přát vy­váženou a zdravou stravu a ne vž­dy ma­jí na je­jí přípravu čas. Větší ško­lá­ci si mo­hou ob­jednat i sa­mi pod­le vlast­ní chu­ti. V ­sou­časné do­bě spo­lupracu­jí s je­denác­ti par­du­bický­mi ško­la­mi a další stále při­býva­jí. Po­dívej­te se na je­jich stránky www.esva­cinky.cz www.caacz.cz , kde naj­de­te spous­tu dalších infor­ma­cí.  

Na­še sva­činky:

   
 
Mgr. Filip Patlevič