ZŠ Pardubice - Studánka - Pro zájemce o přijetí do 6. ročníku sportovní třídy

Pro zájemce o přijetí do 6. ročníku sportovní třídy

Pozvánka na výb­ěr­ové řízení do spor­tovní tří­dy v 6. ročníku pro školní rok 2015/2016 

Pro dě­ti, kte­ré po­daly přih­lášku do spor­tovní tří­dy:

Ve středu 6.5. 2015 v 10 hod. pro­běh­ne v ­těl­o­cvičně ško­ly a na venkovním hřišti testování do spor­tovní tří­dy

S ­se­bou spor­tovní ob­le­čení a obuv ven i do tělocvičny. Kdo má švihadlo ,tak vzít s sebou, jinak půjčíme.

V rám­ci testování bu­de pro­věř­e­na fyzická zdatnost dí­t­ě­te a je­ho spor­tovní předpokla­dy, úko­ly bu­dou za­měř­e­ny pře­devším na at­le­tické dovednos­ti a mí­čové hry. 

Konkrétně:

Sprint na 60 m, driblink s míčem, skoky přes švihadlo, šplh na tyči, kotouly, vytrvalostní běh 1000 m

Pokud se něk­te­ré z ­dětí v ­daném ter­mínu ne­může do­stavit, je tře­ba se omlu­vit a do­mlu­vit se na náhradním ter­mínu.

Pokud js­te do­sud přih­lášku do spor­tovní tří­dy ne­po­da­li, můž­e­te ji vy­plnit při výb­ěr­ovém řízení.

Organiza­ci při­jí­ma­cího řízení za­jis­tí zástup­ce ře­di­telky ško­ly Mgr. Fi­lip Pat­levič.

Pozn. Součástí výuky ve sportovní třídě je i plavání v 50 m bazénu. Je nutné, aby děti uplavaly alespoň 50 m.

Mgr. Filip Patlevič