ZŠ Pardubice - Studánka - Studánka hladce "přejela" kraj Vysočinu a Jihomoravský kraj

Studánka hladce "přejela" kraj Vysočinu a Jihomoravský kraj

Dnes se v na­šich těl­o­cvičnách ko­na­la kva­lifika­ce na repub­li­kové fi­nále v bas­ket­bale chlap­ců a dívek 6.a 7. tříd- And 1 cup. Při­je­li k nám týmy ze Žďá­ru n/Sázavou, Tišnova, Br­na a Li­to­myšle. Na­še dívky se le­tos do kva­lif. bo­hu­žel ne­pro­bo­jovaly. Vy­hrály dívky ze Žďá­ru. Všech­na utkání byla vel­mi vy­rovnaná.

Chlap­ci ze Stu­dánky dekla­sova­li oba týmy roz­díl­em ne jedné, ale ale­spoň třech tříd a zaslou­ženě si vy­bo­jova­li po­stup na MČR ­do Kla­tov. Tam se teprve ukáže:-)). Na MČR na­še ško­la po­stou­pi­la už pošes­té za se­bou a po­řa­da­tel sou­těže, ve­dení AŠSK (aso­ci­a­ce školních spor­tovních klu­bů), se ptá, jak je to možné?? Od­po­ví­dám jedno­du­še- má­me pros­tě ši­kovné dě­ti........ a to jsou:

L. Bo­há­ček

T. Vl­ček

M. Svo­janov­ský

V. Krám

R.Fulle

A.Srník

J.Novák

J. Šrá­mek

T. Jabloňský

Mgr. Filip Patlevič