ZŠ Pardubice - Studánka - Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí

 Dnes, 23.10.2015, pro­­běhl na ce­lé ško­le (kro­mě 1. tříd) pro­­jek­­tový den- ochra­­na člověka za mi­­mo­řád­­ných udá­l­os­tí.Nik­­dy nik­­do ne­ví, jak se za­­chová v krizových ­­si­tua­­cích, kte­­ré při­náší sám život - ale štěs­tí pře­je připra­­veným. Věř­­í­­me, že se žá­­ci dozvě­­dě­­li mno­ho prak­­tických vě­­do­­mos­tí, ale i dovednos­tí tý­ka­­jí­­cích se to­ho­­to té­m­a­­tu. Snad by po dnešku ne­by­­li úplně překvapeni např. při- au­­to­ne­ho­­dě (dě­kuje­me p.uč. Bar­toš­kové za za­půj­čení vlast­ního au­to­mo­bi­lu), po­vodni, požá­­ru, růz­ných havár­i­ích, při at­­mo­­sfé­­rických po­ru­­chách, při eva­kua­­ci, při te­ro­ris­­tickém útoku.... Asi by si by­­li jis­­tější i při re­­sus­­ci­ta­­ci zraněného, při oše­t­ření po­pál­enin ne­­bo při oše­t­ření řez­ných ran a tepenného krvá­­cení............

Dě­­kuje­­me všem uči­­te­­lům za skvěl­­ou přípravu to­ho­­to nár­očného dne a za za­půj­čení po­mů­c­ek ­Česk­­é­­mu čer­­vené­­mu kříži Par­­du­­bi­­ce  a ta­ké p. Kuthanové z Ha­­sičc­­kého záchranného sbo­­ru v Par­­du­­bi­­cích za za­­půj­­čení ky­­sl. ma­­sek.

Mgr. Filip Patlevič