ZŠ Pardubice - Studánka - Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí

 Dnes, 23.10.2015, pro­běhl na celé škole (kromě 1. tříd) pro­jek­tový den- ochra­na člověka za mi­mo­řád­ných udá­l­os­tí.Nik­dy nik­do ne­ví, jak se za­chová v krizových ­si­tua­cích, kte­ré při­náší sám život - ale štěs­tí pře­je připra­veným. Věř­í­me, že se žá­ci dozvě­dě­li mno­ho prak­tických vě­do­mos­tí, ale i dovednos­tí tý­ka­jí­cích se to­ho­to té­m­a­tu. Snad by po dnešku ne­by­li úplně překvapeni např. při- au­to­ne­ho­dě (děkujeme p.uč. Bartoškové za zapůjčení vlastního automobilu), po­vodni, požá­ru, růz­ných havár­i­ích, při at­mo­sfé­rických po­ru­chách, při eva­kua­ci, při te­ro­ris­tickém útoku.... Asi by si by­li jis­tější i při re­sus­ci­ta­ci zraněného, při ošet­ření po­pál­enin ne­bo při ošet­ření řez­ných ran a tepenného krvá­cení............

Dě­kuje­me všem uči­te­lům za skvěl­ou přípravu to­ho­to nár­očného dne a za zapůjčení pomůcek Česk­é­mu čer­vené­mu kříži Par­du­bi­ce  a ta­ké p. Kuthanové z Ha­sičc­kého záchranného sbo­ru v Par­du­bi­cích za za­půj­čení ky­sl. ma­sek.

Mgr. Filip Patlevič