ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení do sportovních tříd

Přijímací řízení do sportovních tříd

Pozvánka na výb­­ěr­ové řízení do spor­­tovní tří­­dy v 6. ročníku pro školní rok 2016/2017 

Ve stře­du 4.5. 2016 v 11 hod. pro­­běh­ne v ­­těl­­o­­cvičně ško­ly a na ven­kovním hřiš­ti tes­tování do spor­­tovní tří­­dy

S ­­se­­bou spor­­tovní ob­le­­čení a obuv ven i do těl­o­cvič­ny. K­do má švi­hadlo ,tak vzít s ­se­bou, ji­nak půj­čí­me.

V rám­­ci tes­tování bu­­de pro­­věř­­e­­na fyzická zdatnost dí­t­ě­­te a je­ho spor­­tovní předpokla­­dy, úko­ly bu­­dou za­­měř­­e­­ny pře­­devším na at­le­­tické dovednos­­ti a mí­­čové hry. 

Konkrétně:

Sprint na 50 m, dri­b­link s mí­čem, skoky přes švi­hadlo, šplh na ty­či, ko­touly, vy­trva­lost­ní běh 1000 m, skok daleký.

V případě rovnosti bodů bude přihlíženo k průměru známek za 1.pololetí 5. třídy a na případná výchovná opatření, která byla dítěti udělena rovněž v 5. třídě.

Pokud se něk­­te­­ré z ­­dětí v ­­daném ter­mínu ne­může do­stavit, je tře­­ba se omlu­vit a do­mlu­vit se na náhradním ter­mínu.

Pokud js­­te do­­sud při­h­­lášku do spor­­tovní tří­­dy ne­po­­da­­li, můž­e­­te ji vy­­plnit při

výb­­ěr­ovém řízení- viz. příloha.

Organiza­­ci při­­jí­­ma­­cího řízení za­­­jis­tí zástup­­ce ře­­di­­telky ško­ly Mgr. Fi­­lip Pat­levič.

Pozn. Sou­čás­tí výu­ky ve spor­tovní tří­dě je i plavání v 50 m bazénu. Je nutné, aby dě­ti uplavaly ale­spoň 50 m.

Zájemci o sportovní třídu z jiných škol mohou na zkoušky přijít. Pro plnou kapacitu naší školy budeme ale přednostně vybírat děti ze Studánky. V případě, že se uvolní místo, budou i  děti z jiných škol přijaty.

Mgr. Filip Patlevič

zadost-o-prestup-z-jine-skoly

prihlaska-do-sportovn-tdy-1-

Mgr. Filip Patlevič