ZŠ Pardubice - Studánka - Třídní schůzky- 6.6.2016

Třídní schůzky- 6.6.2016

Vážení ro­di­če, v pon­dělí 6.6.2016 pro­běh­nou od 18 hod na ZŠ Par­du­bi­ce-Stu­dánka třídní schůzky. Na par­kování v oko­lí ško­ly bude do­hlížet měst­ská po­li­cie, kte­rá mu­sí re­a­go­vat na stížnos­ti míst­ních ob­čanů. Těm ro­di­če čas­to par­ku­jí na soukro­mých po­zem­cích. Pokud již ne­bu­de mís­to na za­par­kování u ško­ly, vy­užij­te pro­sím i vz­dál­enější uli­ce. Dě­kuje­me za po­chopení, ve­dení ško­ly

Mgr. Filip Patlevič

Mgr. Filip Patlevič