ZŠ Pardubice - Studánka - Info k místnímu akčnímu plánu rozvoje

Info k místnímu akčnímu plánu rozvoje

Na we­bu sta­tutárního měs­ta Par­du­bi­ce jsou umís­tě­ny infor­ma­ce o průb­ěhu tvor­by Míst­ního akčního plánu roz­vo­je vz­děl­ávání ORP Par­du­bi­ce (MAP). Pro­tože MAP má vy­cházet z potřeb tý­ka­jí­cích se předškolního, základního a záj­mového vz­děl­ávání v úze­mí ORP Par­du­bi­ce, je sou­čás­tí i do­taz­ník pro ro­di­če dětí a žá­ků a ostat­ní ve­řejnost, pokud by mě­li záj­em se za­po­jit do disku­ze o vz­děl­ávání.

http://www.par­du­bi­ce.eu/pro­jek­ty/pro­jek­ty-spo­lufi­nan­covane-z-do­tacnich-pro­gra­mu/mistni-akcni-plan-roz­vo­je-vz­de­lavani-orp-par­du­bi­ce/

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy