ZŠ Pardubice - Studánka - Včelařský kroužek

Včelařský kroužek

Vče­lařský krou­žek mlá­d­eže Par­du­bi­ce (VKMP)

ČSV, z. s., ZO Par­du­bi­ce ve spo­luprá­ci s Gym­názi­em Par­du­bi­ce Dašická při­jí­má nové čle­ny do vče­lařského kroužku mlá­d­eže.

Navš­tiv­te nás 20. 9. 2016 od 16 do 17 hod. v a­re­álu Gym­názia, Par­du­bi­ce, Dašická 1083 (Obe­j­dě­te bu­dovu vlevo od hlavního vcho­du a jdě­te na za­hra­du za bu­dovou). Seznám­í­te se s pro­stře­dím, ve­dou­cí vče­lařského kroužku vám po­skytne potřebné infor­ma­ce o plánované činnos­ti a sa­mozřej­mos­tí bu­de na­hlédnutí do sku­tečného včel­stva.

Pod­mínkou člen­ství ve VKMP je věk od­po­ví­da­jí­cí základní a stře­doškol­ské do­cház­ce. Ro­di­če do­pro­váze­jí­cí své dě­ti se mo­hou účastnit veške­ré pro­vá­d­ěné činnos­ti. Člen­ství vče­lařského kroužku je bezplatné.

Před­běžný ter­mín schůzek: kaž­dé úte­rý od 16 hod.

Pro případné do­ta­zy použij­te násle­du­jí­cí kon­tak­ty.

Před­se­da ZO Par­du­bi­ce

Vác­lav Janov­ský, tel.: 724 186 219, email: janovskyvaclavseznamcz

Ve­dou­cí VKMP

Li­boš Hujer, tel.: 774 102 263, email: libohujeremailcz

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy